ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 6,060 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 5,142 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 918 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 15.15

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น