ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,735 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,209 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 526 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.23

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น