ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,454 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,187 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 267 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.36

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น