ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,561 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 491 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,070 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 68.55

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น