ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 638 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 524 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 114 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.87

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น