ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,554 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,294 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 260 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 5.71

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น