ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,138 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,983 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 155 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 3.75

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น