ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,903 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,317 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 586 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 30.79

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น