ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,203 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,927 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 276 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.62

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น