ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 443 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 360 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 83 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.74

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น