ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 770 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 531 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 239 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 31.04

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น