ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,014 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,807 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 207 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.28

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น