ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,952 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,094 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 858 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 43.95

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น