ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,193 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 758 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 435 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 36.46

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น