ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 167 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 148 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 19 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.38

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น