ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,327 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,859 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 468 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.82

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น