ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 363 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 297 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 66 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.18

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น