ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,066 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,800 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 266 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.68

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น