ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 844 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 639 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 205 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.29

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น