ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพลอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 503 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 323 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 180 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 35.79

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น