ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,060 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 786 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 274 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 25.85

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น