ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,369 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,011 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 358 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.63

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น