ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,636 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 676 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 960 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 58.68

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น