ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 629 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 599 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 30 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 4.77

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น