ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,342 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 929 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 413 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 30.78

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น