ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,505 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,261 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 244 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.74

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น