ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 698 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 680 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 18 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 2.58

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น