ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 767 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 607 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 160 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.86

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น