ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 844 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 665 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 179 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.21

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น