ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 642 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 547 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 95 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.80

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น