ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,459 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,243 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 216 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.78

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น