ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 602 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 530 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 72 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.96

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น