ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,901 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,547 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 354 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.07

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น