ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,461 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,134 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 327 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.38

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น