ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 487 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 440 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 47 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.65

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น