ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 760 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 163 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 597 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 78.55

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น