ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 853 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 15 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 838 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 98.24

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น