ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 74 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 65 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 9 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.16

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น