ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 484 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 342 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 142 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 29.34

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น