ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 387 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 300 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 87 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.48

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น