ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 335 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 184 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 151 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 45.07

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น