ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,136 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 952 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 184 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.20

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น